اجرای طرح حامیان بازیافت در دبستان پسرانه نواب صفوی

اجرای طرح حامیان بازیافت در دبستان پسرانه نواب صفوی

اجرای طرح حامیان بازیافت در دبستان پسرانه نواب صفوی

اجرای طرح حامیان بازیافت  در دبستان پسرانه نواب صفوی درتاریخ 96/10/20 واهدا دو عدد سطل 240 لیتری مخصوص پسماند خشک