اجرای طرح حامیان بازیافت در دبستان پسرانه نور

اجرای طرح حامیان بازیافت در دبستان پسرانه نور

اجرای طرح حامیان بازیافت در دبستان پسرانه نور


این طرح باحضور مدیر عامل محترم سازمان مدیریت پسماند ، جناب آقای عسگری زاده عضو محترم شورای شهر ،جناب آقای رضوانی مدیرمحترم روابط عمومی واموربین الملل شهرداری بندرعباس  در روز چهارشنبه  مورخ 96/11/11 برگزار گردید.
پطرس ترابی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس گفت :هدف از انتخاب دانش آموزان برای آموزش نحوه تفکیک پسماندهای خشک و کاهش تولید زباله ، استفاده از ظرفیتهای یادگیری دانش آموزان واثرگذاری آنها برروی والدین در راستای نهادینه کردن این فرهنگ است . ترابی افزود : با آموزش چهره به چهره دانش آموزان و استقرار سطل های تفکیک کاغذ در مدارس ، مراکز دولتی وخصوصی ، بخش زیادی از کاغذهای باطله به چرخه تولید و بازیافت باز می گردد . ارائه آموزش های عمومی و افزایش سطح فرهنگ وآگاهی دانش آموزان به تدریج باعث کاهش میزان تولیدزباله وصرفه جویی درمصرف منابع شده و از طرفی میزان تفکیک پسماندها درمبادی تولید افزایش می یابد که این امر به نوبه خود باعث کاهش هزینه ها ، ازجمله حمل ونقل پسماندها خواهد شد.
ترابی در پایان افزود: نهادینه ساختن فرهنگ بازیافت در سطح مدارس از اولویت های فعالیت های  سازمان خواهد بود .