اجرای طرح حامیان بازیافت در پیش دبستانی گلبرک

اجرای طرح حامیان بازیافت در پیش دبستانی گلبرک

اجرای طرح حامیان بازیافت در پیش دبستانی گلبرک

حضور کارشناسان آموزش سازمان مدیریت پسماند جهت آموزش وآشنای با طرح تفکیک پسماند های خشک وتر در بین کودکان در مورخ 96/10/20
در این طرح کارت حامیان بازیافت وکتاب رنگ آمیزی بازیافت به کودکان اهداشد.