اولین جشنواره سالانه ایده شو

اولین جشنواره سالانه ایده شو

اولین جشنواره سالانه ایده شو

 سازمان مدیریت پسماند بابرپایی چتر بازیافت در اولین جشنواره سالانه ایده شو با موضوع سلامت ومحیط زیست در مدرسه فرزانگان حضور فعال داشت.