تقدیر وتجلیل از دانش آموزان فعال دبیرستان دخترانه مهدیه در حوزه تفکیک

تقدیر وتجلیل از دانش آموزان فعال دبیرستان دخترانه مهدیه در حوزه تفکیک

تقدیر وتجلیل از دانش آموزان فعال دبیرستان دخترانه مهدیه در حوزه تفکیک


بازدید از فعالیت های پژوهشی بازیافتی در دبیرستان دخترانه مهدیه با حضور مشاور محترم شهردار جناب آقای عیدی زاده ،مدیر روابط عمومی وامور بین الملل شهرداری بندرعباس جناب آقای رضوانی وهمچنین کارشناسان سازمان مدیریت پسماند. در حاشیهاین مراسم به دانش آموزان فعال در حوزه تفکیک لوح تقدیر از طرف شهردار محترم بندرعباس جناب آقای امینی زاده اهدا شد.