تقدیر وتشکر مدیر عامل پدافند غیر عامل از جناب آقای ترابی

تقدیر وتشکر مدیر عامل پدافند غیر عامل از جناب آقای ترابی

تقدیر وتشکر مدیر عامل پدافند غیر عامل از جناب آقای ترابی

تقدیر و تشکر مدیر بحران و پدافند غیر عامل شهرداری بندرعباس و جمعی از پرسنل این مجموعه از مدیر سازمان مدیریت پسماند جناب مهندس ترابی درخصوص همکاری های خالصانه با این مدیریت