گزارش تصویری اهدا سطل مخصوص پسماند خشک به اداره کل منابع طبیعی

گزارش تصویری اهدا سطل مخصوص پسماند خشک به اداره کل منابع طبیعی

گزارش تصویری اهدا سطل مخصوص پسماند خشک به اداره کل منابع طبیعی

اهدا 20 عدد سطلهای تفکیک پسماند خشک  در تاریخ 96/10/9به اداره کل منابع طبیعی آبخیزداری استان هرمزگان توسط سازمان مدیریت پسماند
وهمکاری سازمان مدیریت پسماند جهت جمع ]وری پسماندهای این سازمان در روز تعیین شده .