حضور سازمان مدیریت پسماند در بیمارستان کودکان

حضور سازمان مدیریت پسماند در بیمارستان کودکان

حضور سازمان مدیریت پسماند در بیمارستان کودکان

دیدار شهردارمحترم، مدیر عامل سازمان پسماند وجمعی از مدیران شهرداری در روز دوشنبه مورخ 96/11/9 ازبخشهای مختلف بیمارستان کودکان بندرعباس
 تقدیروتشکر جناب شهردار از پرستاران وهمچنین پرسنل بیمارستان کودکان ، اهدای گل وهمچنین بسته های آموزشی سازمان مدیریت پسماند جهت تشویق وافزایش روحیه بیماران ازسوی شهردارمحترم ومدیرعامل سازمان مدیریت پسماند .