برگزاری دومین جلسه آموزشی توجیهی ناظرین و آموزشگران تنظیف سطح شهر

برگزاری دومین جلسه آموزشی توجیهی ناظرین و آموزشگران تنظیف سطح شهر

برگزاری دومین جلسه آموزشی توجیهی ناظرین و آموزشگران تنظیف سطح شهر