راه اندازی پایگاه بسیج ادارات در سازمان مدیریت پسماند

راه اندازی پایگاه بسیج ادارات در سازمان مدیریت پسماند

راه اندازی پایگاه بسیج ادارات در سازمان مدیریت پسماند


پایگاه مقاومت بسیج در سازمان مدیریت پسماند باحضور گرانقدر جناب آقای درویشی جانشین محترم فرماندهی ناحیه مقاومت سپاه بندرعباس  وجناب آقای شهبازی فرمانده محترم بسیج ادارات  در مورخ بیست وسوم اردیبهشت ماه راه اندازی شد.
جناب آقای ترابی مدیرعامل سازمان پسماند در حاشیه این مراسم اظهار داشت: نقش بسیج ادارات درارتقا سلامت اداری بسیارمهم بوده وامیدوارم روحیه بسیجی وجهادی در کارکنان ادارات روز به روز تقویت شود