طرح تعویض پسماندهای خشک

طرح تعویض پسماندهای خشک

طرح تعویض پسماندهای خشک

به اطلاع کلیه شهروندان عزیز می رساند :
طرح تعویض پسماندهای خشک با ماهی قرمز وسبزه عید مورخ 96/12/26 الی  96/12/28در ایستگاه های دریافت پسماندهای خشک برگزار می گردد.منتظرحضور سبزتان هستیم،به امید شهری زیبا وپاک