اجرای طرح حامیان بازیافت در دبستان دخترانه قدس

اجرای طرح حامیان بازیافت در دبستان دخترانه قدس

اجرای طرح حامیان بازیافت در دبستان دخترانه قدس

حضور فعال کارشناسان آموزش سازمان مدیریت پسماند در جشنواره فرهنگ شهروندی مدارس با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی وحضور اعضای محترم شورا در دبستان دخترانه قدس در تاریخ 96/9/28
لازم به ذکر است در این طرح 400 دانش آموز تحت آموزش قرار گرفتند .