اجرای طرح حامیان بازیافت در دبستان دخترانه سعادت

اجرای طرح حامیان بازیافت در دبستان دخترانه سعادت

اجرای طرح حامیان بازیافت در دبستان دخترانه سعادت

آموزش تفکیک ازمبدا پسماندهای شهری به دانش آموزان مدرسه دخترانه سعادت صورت گرفت.
پطرس ترابی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس عنوان کرد هدف از انتخاب دانش آموزان برای آموزش تفکیک پسماندهای خشک استفاده از ظرفیتهای یادگیری دانش آموزان واثرگذاری آنها برروی والدین در راستای نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از محیط زیست.با آموزش چهره به چهره دانش آموزان واستقرارسطل های تفکیک کاغذ در مدارس ،مراکز دولتی وخصوصی،بخش زیادی از زباله هایی که ازجنس کاغذ هستند،تفکیک شده وبه چرخه تولیدباز می گردند.ارائه آموزش های عمومی وافزایش سطح فرهنگ وآگاهی دانش آموزان به تدریج باعث کاهش میزان تولیدزباله وصرفه جویی درمصرف منابع شده واز طرفی میزان تفکیک پسماندها درمبادی تولید افزایش که این امربه نوبه خودباعث کاهش هزینه ها،ازجمله حمل ونقل پسماندها خواهدشد.
ترابی افزود: باتوجه اینکه مدارس تولید کننده عمده زباله خشک ازجمله کاغذهستند.سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس برای ساماندهی وجمع آوری این پسماندهای خشک،مقطع تحصیلی دوره ابتدایی راجامعه هدف خود قرار داده وتحقق این امر مهم علاوه برارتقا فرهنگ سازی در مدارس ونهادینه شدن این فرهنگ در نسل های آینده موجب کاهش هزینه جمع آوری زباله ها وکمک به حفظ محیط زیست می گردد.