اجرای طرح حامیان بازیافت در دبستان دخترانه فاطمیه

اجرای طرح حامیان بازیافت در دبستان دخترانه فاطمیه

اجرای طرح حامیان بازیافت در دبستان دخترانه فاطمیه

آموزش تفکیک پسماند از مبدا به دانش آموزان مدرسه فاطمیه  در تاریخ 96/9/27صورت گرفت .
در این طرح 300 دانش آموز تحت آموزش قرار گرفتند.