برپایی چتر بازیافت در پاکسازی ساحل

برپایی چتر بازیافت در پاکسازی ساحل

برپایی چتر بازیافت در پاکسازی ساحل

 طرح پاکسازی ساحل  محدوده پشت استانداری
با همکاری سازمان مدیریت پسماند،اداره کل حفاظت محیط زیست وهمچنین اداره منابع طبیعی