گزارش تصویری اجرای طرح حامیان بازیافت در دبستان دخترانه محبوبه دانش

گزارش تصویری اجرای طرح حامیان بازیافت در دبستان دخترانه محبوبه دانش

گزارش تصویری اجرای طرح حامیان بازیافت در دبستان دخترانه محبوبه دانش

 اجرای طرح حامیان بازیافت در دبستان دخترانه محبوبه دانش روز دوشنبه مورخ96/10/18