نشست با خبرنگاران

نشست با خبرنگاران

نشست با خبرنگاران

نشست مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس باخبرنگاران

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس
پطرس ترابی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس هدف از این نشست را تجلیل از خبر نگاران عنوان کرد.
وی بعد از تبریک روز خبرنگار وبزرگداشت آغاز هفته دولت از چند تن از خبرنگارانی که در یک سال اخیر در انتشار اخبار وگزارشات سازمان پسماند شهرداری بندرعباس همکاری داشتند تقدیر نمود.