آموزش چهره به چهره در میان اهالی سید کامل در مسجد امام رضا (ع)

آموزش چهره به چهره در میان اهالی سید کامل در مسجد امام رضا (ع)

آموزش چهره به چهره در میان اهالی سید کامل در مسجد امام رضا (ع)

سازمان مدیریت پسماند  در تاریخ 96/11/9 آموزشهای لازم  را در خصوص تفکیک از مبدا و نقش آن در حفظ منابع طبیعی و محیط زیست به شهروندان ارائه دادند وآنها را با انواع پسماند خشک و تر و آدرس ایستگاهها ی اطلاع رسانی ودریافت پسماند خشک مستقر در سطح شهر آشنا نمودند.