پاکسازی ساحل با همت سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس وسازمان حفاظت محیط زیست

پاکسازی ساحل با همت سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس وسازمان حفاظت محیط زیست

پاکسازی ساحل با همت سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس وسازمان حفاظت محیط زیست


 این مراسم مورخ 96/12/25 به طور همزمان در شهرهای ساحلی سراسر کشور با همکاری شهروندان ،دانش آموزان ودانشجویان عزیزانجام شد.
 سازمان مدیریت پسماند با استقرار کاروان وچتربازیافت در محل پاکسازی پارک غدیر بندرعباس با ارائه خدمات به همشهریان حضور فعالی داشت .