گزارش تصویری اجرای طرح حامیان بازیافت در دبستان دخترانه شمس تبریزی

 گزارش تصویری اجرای طرح حامیان بازیافت در دبستان دخترانه شمس تبریزی

گزارش تصویری اجرای طرح حامیان بازیافت در دبستان دخترانه شمس تبریزی

دبستان دخترانه شمس تبریزی 96/10/26