گزارش تصویری اجرای طرح حامیان بازیافت در دبستان دخترانه میثم

گزارش تصویری اجرای طرح حامیان بازیافت در دبستان دخترانه میثم

گزارش تصویری اجرای طرح حامیان بازیافت در دبستان دخترانه میثم

اجرای طرح حامیان در بستان دخترانه میثم 96/10/26