اجرای طرح حامیان بازیافت در دبستان پسرانه شهید انتظاری

اجرای طرح حامیان بازیافت در دبستان پسرانه شهید انتظاری

اجرای طرح حامیان بازیافت در دبستان پسرانه شهید انتظاری


 طرح حامیان بازیافت در این مدرسه اجرا ودانش آموزان آموزشهای لازم را دریافت نمودند.
سطل های تفکیک پسماند خشک به این مدرسه اهد ا شد.