گزارش تصویری اجرای طرح حامیان بازیافت در دبستان دخترانه الشهدا

گزارش تصویری اجرای طرح حامیان بازیافت در دبستان دخترانه الشهدا

گزارش تصویری اجرای طرح حامیان بازیافت در دبستان دخترانه الشهدا

دبستان دخترانه الشهدا در تاریخ 96/10/11