گزارش تصویری اجرای طرح حامیان بازیافت در دبستان دخترانه گرجی زاده

گزارش تصویری اجرای طرح حامیان بازیافت در دبستان دخترانه گرجی زاده

گزارش تصویری اجرای طرح حامیان بازیافت در دبستان دخترانه گرجی زاده

دبستان گرجی زاده در تاریخ 96/10/11