Email : pasmand.bnd1386@gmail.com    Phone : 076-33516734

درباره ما
سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس

گزارش عملکرد واحد آموزش
نصب بنرهای وبیلبورد های اطلاع رسانی ، آموزش فرهنگ سازی
نصب و اهدا سطل مخصوص پسماند خشک به مساجد
چاپ ونشر بروشورهای مختلف در زمینه  -طرح تفکیک از مبدا پسماندهای شهری – آموزش کسبه
آموزش چهره به جهره  شهروندان  توسط آموزشگران محلات مختلف  جهت شناساندن پسماند وارائه راهکارهای جمع آوری و نحوه تفکیک ، فرهنگ سازی واطلاع رسانی
چتر بازیافت پسماند تفکیک پسماند خشک ، نصب سطل مخصوص کاغذ و...
برگزاری مسابقات واهدا جوایز در بین همشریان  با هدف فرهنگ سازی در زمینه بازیافت وتفکیک از مبدا
اجرای طرح حامیان بازیافت در مدارس همراه با عروسک های تن پوش  واهدا جوایز به دانش اموزان  ،نصب سطل تفکیک پسماند خشک ، نصب سطل مخصوص کاغذ
اهدا سطل به مدارس جهت تفکیک پسماند خشک
برگزاری مسابقات واهدا جوایز در بین همشریان  با هدف فرهنگ سازی در زمینه بازیافت وتفکیک از مبدا
نصب بنرهای وبیلبورد های اطلاع رسانی ، آموزش فرهنگ سازی
نصب و اهدا سطل مخصوص پسماند خشک به مساجد
چاپ ونشر بروشورهای مختلف در زمینه  -طرح تفکیک از مبدا پسماندهای شهری – آموزش کسبه
اهدا سطل به  مجتمع ها
اهدا سطل به ادارت
آموزش چهره به جهره  شهروندان  توسط آموزشگران محلات مختلف  جهت شناساندن پسماند وارائه راهکارهای جمع آوری و نحوه تفکیک ، فرهنگ سازی واطلاع رسانی
چتر بازیافت پسماند تفکیک پسماند خشک ، نصب سطل مخصوص کاغذ و...
برگزاری مسابقات واهدا جوایز در بین همشریان  با هدف فرهنگ سازی در زمینه بازیافت وتفکیک از مبدا
اجرای طرح حامیان بازیافت در مدارس همراه با عروسک های تن پوش  واهدا جوایز به دانش اموزان  ،نصب سطل تفکیک پسماند خشک ، نصب سطل مخصوص کاغذ
اهدا سطل به مدارس جهت تفکیک پسماند خشک
برگزاری مسابقات واهدا جوایز در بین همشریان  با هدف فرهنگ سازی در زمینه بازیافت وتفکیک از مبدا
اهدا سطل به  مجتمع ها
اهدا سطل به ادارتاهدا سطل به  مجتمع ها
اهدا سطل به ادارت